Ερωτηματολόγιο – ποιοτικά στοιχεία συσσιτίων/ιδρυμάτων