Διαφάνεια

Διαφάνεια

Η Τράπεζα Τροφίμων ιδρύεται το 1995 ως ανεξάρτητο και αυτοδιοίκητο κοινωφελές ίδρυμα (Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 540/21.6.95). Από την ίδρυσή της εντάσσεται ως ισότιμο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων (FEBA), φέρνοντας στην Ελλάδα το πρότυπο και την δομή των υπολοίπων Τραπεζών Τροφίμων της Ευρώπης. Με πρωτοβουλία της Τράπεζας Τροφίμων, λειτουργούν τράπεζες τροφίμων και σε άλλες περιφέρειες της Ελλάδας. Πρόκειται για διαφορετικά νομικά πρόσωπα, τα οποία εφαρμόζουν το ίδιο μοντέλο στην περιφέρεια στην οποία βρίσκονται, έχοντας καλύτερη γνώση των τοπικών αναγκών και αξιοποιώντας τοπικά πλεονάσματα παραγωγής.

Η βιωσιμότητα της Τράπεζας Τροφίμων, βασίζεται στο κεφάλαιο και τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, προσφορά του ιδρυτή της, Γεράσιμου Βασιλόπουλου. Παράλληλα, φίλοι και υποστηρικτές της προσπάθειάς της, προσφέρουν μικρότερες ή μεγαλύτερες δωρεές για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και την αγορά τροφίμων.

Η Τράπεζα Τροφίμων πληρεί κάθε υποχρέωσή της απέναντι στην πολιτεία, χωρίς να έχει πάρει από κρατικά κονδύλια ούτε 1€. 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις διαθέτει  Ειδική Πιστοποίηση ως φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ (ΦΕΚ 2111/21.5.2021), όπως αυτή εκδίδεται από την Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του αρμόδιου Υπουργείου.

Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτείται από 9 μέλη, Παναγής Βουρλούμης (Πρόεδρος), Βαγγέλης Καλούσης (Αντιπρόεδρος), Ηλίας Μωυσής (Γενικός Γραμματέας), Ζωή Θανοπούλου (Ταμίας), Αθηνά Βασιλοπούλου, Ξένια Παπασταύρου, Αριστομένης Διονυσόπουλος, Ανδρέας Βουρλούμης, Διονύσιος Κρητικός. Χρέη Γενικού Διευθυντή ασκεί ο Δημήτρης Νέντας.

Ως κοινωφελές ίδρυμα, εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών, συντάσσει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και η εταιρία Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ελεγκτών Λογιστών έχει διενεργήσει έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 και 2016.

Επιπλέον, για την χρήση 2022, η ΣΟΛ Crowe έχει διενεργήσει 4 εκθέσεις προσυμφωνημένων διαδικασιών σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, για ισάριθμα προγράμματα ”Emergency Food Fund”.